Những bài DEMO của sinh viên khóa 2017 phần 2

995

MÔN KỸ THUẬT ĐỒ HỌA MÁY TÍNH

 • Chúng ta sẽ học…
  Các thuật toán đồ họa và lập trình đồ họa
  Các cấu trúc dữ liệu đồ họa
  Màu sắc và sức nhìn của con người(human vision)
  Một số mô hình hình học–các mô hình và hiển thị
 • Đây là một môn Tin học!

BÀI DEMO CỦA SINH VIÊN KHÓA 2017 PHẦN 2

Sinh viên: Nguyễn Hoàng Nhi
#include <iostream>
#include <graphics.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
using namespace std;
char* luot_choi[]={"79","78","77","76","75","74","73","72","71","70","69","68","67","66","65","64","63","62","61","60","59","58","57","56","55","54","53","52","51","50","49","48","46","45","43","42","41","40","39","38","37","36","35","34","33","32","31","30","29","28","27","26","25","24","23","22","21","20","19","18","17","16","15","14","13","12","11","10","9","8","7","6","5","4","3","2","1","0"};
char* tinh_diem[]={"1","2","3","4","5","6","7"};
char* thoi_gian_xem[]={"1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12","13","14","15","16","17","18","19","20","21","22","23","24","25","26","27","28","29","30","31","32","33","34","35","36","37","38","39","40"};
int main()
{
	initwindow(910,650);
	int a=0;
	int m=1;
	char key;
	int game=0;
	int i = 0,j=0;
	int dem=0;
	int thu_tu=0;
	int x=40,y=40;
	int thu_tu_game_2 = 0;
	while(a==0)
	{
		setcolor(14);
		settextstyle(0,0,10);
		outtextxy(100,100,"THU THACH ");
		outtextxy(100,200," TRI NHO ");
		setcolor(15);
		outtextxy(130,300,"--------");
		settextstyle(1,0,4);
		setcolor(3);
		outtextxy(90,400,"Nhan Phim Bat Ky De Bat Dau.");
		outtextxy(210,450,"Nhan ESC De Thoat.");
		key = getch();
		if(key == 27)
			{
				a=5;
				game=5;
				m=2;
				break;
				cleardevice();
			}
			
		else
		{
			cleardevice();
			a=1;
		}	
	}
	while(a==1)
	{	
		setcolor(15);
		settextstyle(1,0,6);
		outtextxy(300,30,"Man 1");
		settextstyle(0,0,4);
		setcolor(14);
		outtextxy(20,100,">.< LUAT CHOI: ");
		settextstyle(1,0,2);
		setcolor(3);
		outtextxy(20,180,"-Ban Phai An Theo Dung Thu Tu Mau Sac.");
		outtextxy(20,230,"-Neu An Sai Mau Ban Co The An Lai Nhung Ban Chi Co The");
		outtextxy(20,250," Di Chuyen Duoc 80 Luot.");
		outtextxy(20,310,"-Neu Vuot Qua 80 Luot Ban Se Thua.");
		setcolor(15);
		settextstyle(0,0,2);
		outtextxy(60,600,"(NHAN 'Y' DE VAO GAME,NHAN 'N' DE THOAT GAME)");
		settextstyle(0,0,2);
		outtextxy(40,355,"Ban Co 20 Giay De Nho Thu Tu Mau Sac");
		delay(10000);
		for(int r=0;r<=19;r++)
		{
			settextstyle(0,0,2);
			outtextxy(140,495,"->   ->   ->   ->   ->   ->");
			setcolor(1);
			sector(100,500,0,360,30,30);
			setcolor(2);
			sector(220,500,0,360,30,30);
			setcolor(4);
			sector(340,500,0,360,30,30);
			setcolor(7);
			sector(460,500,0,360,30,30);
			setcolor(6);
			sector(580,500,0,360,30,30);
			setcolor(14);
			sector(700,500,0,360,30,30);
			setcolor(5);
			sector(820,500,0,360,30,30);
			delay(1000);
			setcolor(15);
			settextstyle(0,0,4);
			outtextxy(40,400,thoi_gian_xem[r]);
		}
		setcolor(0);
		sector(100,500,0,360,30,30);
		setcolor(0);
		sector(220,500,0,360,30,30);
		setcolor(0);
		sector(340,500,0,360,30,30);
		setcolor(0);
		sector(460,500,0,360,30,30);
		setcolor(0);
		sector(580,500,0,360,30,30);
		setcolor(0);
		sector(700,500,0,360,30,30);
		setcolor(0);
		sector(820,500,0,360,30,30);
		key = getch();
		if(key == 110 || key == 78)
		{
			a=5;
			game=5;
			m=2;
			break;
			cleardevice();
		}
		if(key == 89 || key == 121)
		{
			cleardevice();
			a=2;
		}		
	}
	if(m==1)
	{
		setlinestyle(0,0,3);
		setcolor(1);
		rectangle(7,7,614,472);
		
		setcolor(14);
		sector(x,y,50,320,10,10);
		settextstyle(0,0,2);
		outtextxy(20,490,">.< LUAT CHOI: ");
		outtextxy(20,510,"-Ban Phai An Theo Dung Thu Tu Mau Sac.");
		outtextxy(20,530,"-Neu An Sai Mau Ban Co The An Lai Mau Khac Nhung Ban ");
		outtextxy(20,550," Chi Co The Di Chuyen Duoc 80 Luot.");
		outtextxy(20,570,"-Neu Qua 80 Luot Ban Se Thua.");
		outtextxy(640,30,"So Luot Con Lai:");
		outtextxy(640,200,"DIEM: ");
		setcolor(15);
		outtextxy(640,350,"CODE BY:");
		outtextxy(640,380,"4NF ChubbyMan");
		outtextxy(640,400,"4NF My Duyen");
		outtextxy(640,420,"4NF Billie");
		setcolor(15);
		settextstyle(0,0,6);
		outtextxy(700,60,"80");
		
		setcolor(1);
		circle(80,240,2);
	}
		while(game==0)
		{	
			if(kbhit())
			{
				key = getch();
				if(key == 77 & x <= 580)
				{		
					dem += 1;
					setcolor(0);
					sector(x,y,0,360,10,10);
					x+=20;
					setcolor(14);
					sector(x,y,50,320,10,10);	
					setcolor(0);
					sector(772,84,0,360,22,30);
					setcolor(15);
					outtextxy(700,60,luot_choi[j]);	
					j += 1;
					if(x==80 & y== 240)
					{
						outtextxy(650,250,tinh_diem[0]);
						setcolor(2);
						circle(200,140,2);
						setcolor(3);
						circle(200,340,2);
						thu_tu=1;
					}	
					if(x==200 & y==140 & thu_tu ==1 )
					{
						outtextxy(650,250,tinh_diem[1]);
						setcolor(3);
						circle(200,340,2);
						setcolor(11);
						circle(320,80,2);
						setcolor(4);
						circle(320,200,2);
						setcolor(10);
						circle(320,280,2);
						setcolor(9);
						circle(320,400,2);
						thu_tu=2;
					}
					if(x==320 & y==200 & thu_tu==2)
					{
						outtextxy(650,250,tinh_diem[2]);
						setcolor(11);
						circle(320,80,2);
						setcolor(10);
						circle(320,280,2);
						setcolor(9);
						circle(320,400,2);
						setcolor(8);
						circle(440,120,2);
						setcolor(7);
						circle(440,240,2);
						setcolor(6);
						circle(440,360,2);
						thu_tu=3;
					}
					if(x==440 & y == 240 & thu_tu==3)
					{
						outtextxy(650,250,tinh_diem[3]);
						setcolor(8);
						circle(440,120,2);
						setcolor(6);
						circle(440,360,2);
						thu_tu=4;
					}
					if(x==440 & y==360 & thu_tu==4)
					{
						outtextxy(650,250,tinh_diem[4]);
						setcolor(8);
						circle(440,120,2);
						setcolor(5);
						circle(560,80,2);
						setcolor(13);
						circle(560,200,2);
						setcolor(14);
						circle(560,280,2);
						setcolor(12);
						circle(560,400,2);
						thu_tu=5;
					}
					if(x==560 & y==280 & thu_tu==5)
					{
						outtextxy(650,250,tinh_diem[5]);
						setcolor(5);
						circle(560,80,2);
						setcolor(13);
						circle(560,200,2);
						setcolor(12);
						circle(560,400,2);
						thu_tu=6;
					}
					if(x==560 & y==80 & thu_tu ==6)
					{
						outtextxy(650,250,tinh_diem[6]);
						setcolor(13);
						circle(560,200,2);
						setcolor(12);
						circle(560,400,2);
						thu_tu=1000;
					}
				}
				if(key == 75 & x >= 30)
				{
					setcolor(0);
					sector(x,y,0,360,10,10);
					x-=20;
					setcolor(14);
					sector(x,y,225,135,10,10);
					dem += 1;
					setcolor(0);
					sector(772,84,0,360,22,30);
					setcolor(15);
					outtextxy(700,60,luot_choi[j]);
					j += 1;
					if(x==80 & y== 240)
					{
						outtextxy(650,250,tinh_diem[0]);
						setcolor(2);
						circle(200,140,2);
						setcolor(3);
						circle(200,340,2);
						thu_tu=1;
					}	
					if(x==200 & y==140 & thu_tu ==1 )
					{
						outtextxy(650,250,tinh_diem[1]);
						setcolor(3);
						circle(200,340,2);
						setcolor(11);
						circle(320,80,2);
						setcolor(4);
						circle(320,200,2);
						setcolor(10);
						circle(320,280,2);
						setcolor(9);
						circle(320,400,2);
						thu_tu=2;
						}
					if(x==320 & y==200 & thu_tu==2)
					{
						outtextxy(650,250,tinh_diem[2]);
						setcolor(11);
						circle(320,80,2);
						setcolor(10);
						circle(320,280,2);
							setcolor(9);
						circle(320,400,2);
						setcolor(8);
						circle(440,120,2);
						setcolor(7);
						circle(440,240,2);
						setcolor(6);
						circle(440,360,2);
						thu_tu=3;
					}
					if(x==440 & y == 240 & thu_tu==3)
					{
						outtextxy(650,250,tinh_diem[3]);
						setcolor(8);
						circle(440,120,2);
						setcolor(6);
						circle(440,360,2);
						thu_tu=4;
					}
					if(x==440 & y==360 & thu_tu==4)
					{
						outtextxy(650,250,tinh_diem[4]);
						setcolor(8);
						circle(440,120,2);
						setcolor(5);
						circle(560,80,2);
						setcolor(13);
						circle(560,200,2);
						setcolor(14);
						circle(560,280,2);
						setcolor(12);
						circle(560,400,2);
						thu_tu=5;
					}
					if(x==560 & y==280 & thu_tu==5)
					{
						outtextxy(650,250,tinh_diem[5]);
						setcolor(5);
						circle(560,80,2);
						setcolor(13);
						circle(560,200,2);
						setcolor(12);
						circle(560,400,2);
						thu_tu=6;
					}
					if(x==560 & y==80 & thu_tu ==6)
					{
						outtextxy(650,250,tinh_diem[6]);
						setcolor(13);
						circle(560,200,2);
						setcolor(12);
						circle(560,400,2);
						thu_tu=1000;
					}
				}
				if(key == 72 & y >= 30)
				{
					setcolor(0);
					sector(x,y,0,360,10,10);
					y-=20;
					setcolor(14);
					sector(x,y,135,50,10,10);
					dem += 1;
					setcolor(0);
					sector(772,84,0,360,22,30);
					setcolor(15);
					outtextxy(700,60,luot_choi[j]);
					j += 1;
					if(x==80 & y== 240)
					{
						outtextxy(650,250,tinh_diem[0]);
						setcolor(2);
						circle(200,140,2);
						setcolor(3);
						circle(200,340,2);
						thu_tu=1;
					}	
					if(x==200 & y==140 & thu_tu ==1 )
					{
						outtextxy(650,250,tinh_diem[1]);
						setcolor(3);
						circle(200,340,2);
						setcolor(11);
						circle(320,80,2);
						setcolor(4);
						circle(320,200,2);
						setcolor(10);
						circle(320,280,2);
						setcolor(9);
						circle(320,400,2);
						thu_tu=2;
					}
					if(x==320 & y==200 & thu_tu==2)
					{
						outtextxy(650,250,tinh_diem[2]);
						setcolor(11);
						circle(320,80,2);
						setcolor(10);
						circle(320,280,2);
						setcolor(9);
						circle(320,400,2);
						setcolor(8);
						circle(440,120,2);
						setcolor(7);
						circle(440,240,2);
						setcolor(6);
						circle(440,360,2);
						thu_tu=3;
					}
					if(x==440 & y == 240 & thu_tu==3)
					{
						outtextxy(650,250,tinh_diem[3]);
						setcolor(8);
						circle(440,120,2);
						setcolor(6);
						circle(440,360,2);
						thu_tu=4;
					}
					if(x==440 & y==360 & thu_tu==4)
					{
						outtextxy(650,250,tinh_diem[4]);
						setcolor(8);
						circle(440,120,2);
						setcolor(5);
						circle(560,80,2);
						setcolor(13);
						circle(560,200,2);
						setcolor(14);
						circle(560,280,2);
						setcolor(12);
						circle(560,400,2);
						thu_tu=5;
					}
					if(x==560 & y==280 & thu_tu==5)
					{
						outtextxy(650,250,tinh_diem[5]);
						setcolor(5);
						circle(560,80,2);
						setcolor(13);
						circle(560,200,2);
						setcolor(12);
						circle(560,400,2);
						thu_tu=6;
					}
					if(x==560 & y==80 & thu_tu ==6)
					{
						outtextxy(650,250,tinh_diem[6]);
						setcolor(13);
						circle(560,200,2);
						setcolor(12);
						circle(560,400,2);
						thu_tu=1000;
					}
				}
				if(key == 80 & y <= 440)
				{
					setcolor(0);
					sector(x,y,0,360,10,10);
					y+=20;
					setcolor(14);
					sector(x,y,320,225,10,10);
					dem += 1;
						setcolor(0);
					sector(772,84,0,360,22,30);
					setcolor(15);
					outtextxy(700,60,luot_choi[j]);
					j += 1;
					if(x==80 & y== 240)
					{
						outtextxy(650,250,tinh_diem[0]);
						setcolor(2);
						circle(200,140,2);
						setcolor(3);
						circle(200,340,2);
						thu_tu=1;
					}	
					if(x==200 & y==140 & thu_tu ==1 )
					{
						outtextxy(650,250,tinh_diem[1]);
						setcolor(3);
						circle(200,340,2);
						setcolor(11);
						circle(320,80,2);
						setcolor(4);
						circle(320,200,2);
						setcolor(10);
						circle(320,280,2);
						setcolor(9);
						circle(320,400,2);
						thu_tu=2;
					}
					if(x==320 & y==200 & thu_tu==2)
					{
						outtextxy(650,250,tinh_diem[2]);
						setcolor(11);
						circle(320,80,2);
						setcolor(10);
						circle(320,280,2);
						setcolor(9);
						circle(320,400,2);
						setcolor(8);
						circle(440,120,2);
						setcolor(7);
						circle(440,240,2);
						setcolor(6);
						circle(440,360,2);
						thu_tu=3;
					}
					if(x==440 & y == 240 & thu_tu==3)
					{
						outtextxy(650,250,tinh_diem[3]);
						setcolor(8);
							circle(440,120,2);
						setcolor(6);
						circle(440,360,2);
						thu_tu=4;
					}
					if(x==440 & y==360 & thu_tu==4)
					{
						outtextxy(650,250,tinh_diem[4]);
						setcolor(8);
						circle(440,120,2);
						setcolor(5);
						circle(560,80,2);
						setcolor(13);
						circle(560,200,2);
						setcolor(14);
						circle(560,280,2);
						setcolor(12);
						circle(560,400,2);
						thu_tu=5;
					}
					if(x==560 & y==280 & thu_tu==5)
					{
						outtextxy(650,250,tinh_diem[5]);
						setcolor(5);
						circle(560,80,2);
						setcolor(13);
						circle(560,200,2);
						setcolor(12);
						circle(560,400,2);
						thu_tu=6;
					}
					if(x==560 & y==80 & thu_tu ==6)
					{
						outtextxy(650,250,tinh_diem[6]);
						setcolor(13);
						circle(560,200,2);
						setcolor(12);
						circle(560,400,2);
						thu_tu=1000;
					}
				}
			}
			if(dem == 78)
			{
				setcolor(7);
				settextstyle(0,0,5);
				outtextxy(80,200,"GAME OVER =(");
				break;
			}
			if(thu_tu==1000)
			{
				setcolor(7);
				settextstyle(0,0,5);
				outtextxy(100,200,"YOU WON !!!");
				delay(2000);
				cleardevice();
				game=1;
			}
		}
		while(game==1)
		{
			setcolor(15);
			settextstyle(1,0,6);
			outtextxy(300,30,"Man 2");
			settextstyle(0,0,4);
			setcolor(14);
			outtextxy(20,100,">.< LUAT CHOI: ");
			settextstyle(1,0,2);
			setcolor(3);
			outtextxy(20,180,"-Ban Phai An Theo Dung Thu Tu Mau Sac.");
			outtextxy(20,230,"-Neu An Sai Mau Ban Se Thua.");
			outtextxy(20,280,"-Ban Duoc Di Chuyen Tu Do.");
			setcolor(15);
			settextstyle(0,0,2);
			outtextxy(60,600,"(NHAN 'Y' DE VAO GAME,NHAN 'N' DE THOAT GAME)");
			settextstyle(0,0,2);
			outtextxy(40,355,"Ban Co 40 Giay De Nho Thu Tu Mau Sac");
			delay(10000);
			for(int f=0;f<=39;f++)
		{
			settextstyle(0,0,2);
			outtextxy(140,495,"->   ->   ->   ->   ->   ->");
			setcolor(15);
			sector(100,500,0,360,30,30);
			setcolor(4);
			sector(220,500,0,360,30,30);
			setcolor(1);
			sector(340,500,0,360,30,30);
			setcolor(5);
			sector(460,500,0,360,30,30);
			setcolor(14);
			sector(580,500,0,360,30,30);
			setcolor(6);
			sector(700,500,0,360,30,30);
			setcolor(3);
			sector(820,500,0,360,30,30);
			delay(1000);
			setcolor(15);
			settextstyle(0,0,4);
			outtextxy(40,400,thoi_gian_xem[f]);
		}
		setcolor(0);
		sector(100,500,0,360,30,30);
		setcolor(0);
		sector(220,500,0,360,30,30);
		setcolor(0);
		sector(340,500,0,360,30,30);
		setcolor(0);
		sector(460,500,0,360,30,30);
		setcolor(0);
		sector(580,500,0,360,30,30);
		setcolor(0);
		sector(700,500,0,360,30,30);
		setcolor(0);
		sector(820,500,0,360,30,30);
			key = getch();
			if(key == 110 || key == 78)
			{
				a=5;
				game=5;
				m=2;
				break;
				cleardevice();
			}
			if(key == 89 || key == 121)
			{
				cleardevice();
				game=2;
			}		
		}
		if(m==1)
		{
			setlinestyle(0,0,3);
		setcolor(1);
		rectangle(7,7,614,472);
		 x=40,y=40;
		setcolor(14);
		sector(x,y,50,320,10,10);
		settextstyle(0,0,2);
		outtextxy(20,490,">.< LUAT CHOI: ");
		outtextxy(20,510,"-Ban Phai An Theo Dung Thu Tu Mau Sac.");
		outtextxy(20,530,"-Neu An Sai Mau Ban Se Thua.");
		outtextxy(20,550,"-Ban Co The Di Chuyen Tu Do.");
		outtextxy(640,200,"DIEM: ");
		setcolor(15);
		outtextxy(640,350,"CODE BY:");
		outtextxy(640,380,"4NF ChubbyMan");
		outtextxy(640,400,"4NF My Duyen");
		outtextxy(640,420,"4NF Billie");
		settextstyle(0,0,6);
		setcolor(1);
		circle(40,180,2);
		setcolor(2);
		circle(40,400,2);
		setcolor(3);
		circle(100,60,2);
		setcolor(4);
		circle(180,100,2);
		setcolor(5);
		circle(160,200,2);
		setcolor(6);
		circle(200,360,2);
		setcolor(15);
		circle(300,120,2);
		setcolor(8);
		circle(400,260,2);
		setcolor(9);
		circle(360,380,2);
		setcolor(10);
		circle(280,260,2);
		setcolor(11);
		circle(480,60,2);
		setcolor(12);
		circle(500,300,2);
		setcolor(13);
		circle(440,200,2);
		setcolor(14);
		circle(500,400,2);
		}
		
		while(game==2)
		{	
			if(kbhit())
			{
				key = getch();
				if(key == 77 & x <= 580)
				{
					setcolor(0);
					sector(x,y,0,360,10,10);
					x+=20;
					setcolor(14);
					sector(x,y,50,320,10,10);
					if(x==300 & y==120 & thu_tu_game_2==0)
					{
						setcolor(15);
						outtextxy(650,250,tinh_diem[0]);
						thu_tu_game_2=1;
					}
					if(x==180 & y==100 & thu_tu_game_2==1)
					{
						setcolor(15);
						outtextxy(650,250,tinh_diem[1]);
						thu_tu_game_2=2;
					}
					if(x==180 & y==100 )
					{
						if(thu_tu_game_2==0)
						{
							outtextxy(50,250,"GAME OVER !!!");
							break;
						}
					}
					if(x==40 & y==180 & thu_tu_game_2==2)
					{
						setcolor(15);
						outtextxy(650,250,tinh_diem[2]);
						thu_tu_game_2=3;
					}
					if(x==40 & y==180 )
					{
						if(thu_tu_game_2==0 || thu_tu_game_2==1)
						{
							outtextxy(50,250,"GAME OVER !!!");
							break;
						}
						
					}
					if(x==160 & y==200 & thu_tu_game_2==3)
					{
						setcolor(15);
						outtextxy(650,250,tinh_diem[3]);
						thu_tu_game_2=4;
					}
					if(x==160 & y== 200)
					{
						if(thu_tu_game_2==0 || thu_tu_game_2==1 || thu_tu_game_2==2)
						{
							outtextxy(50,250,"GAME OVER !!!");
							break;
						}
					}
					if(x==500 & y==400 & thu_tu_game_2==4)
					{
						setcolor(15);
						outtextxy(650,250,tinh_diem[4]);
						thu_tu_game_2=5;
					}
					if(x==500 & y==400)
					{
						if(thu_tu_game_2==0 || thu_tu_game_2==1 || thu_tu_game_2==2 || thu_tu_game_2==3)
						{
							outtextxy(50,250,"GAME OVER !!!");
							break;
						}
					}
					if(x==200 & y==360 & thu_tu_game_2==5)
					{
						setcolor(15);
						outtextxy(650,250,tinh_diem[5]);
						thu_tu_game_2=6;
					}
					if(x==200 & y==360)
					{
						if(thu_tu_game_2==0 || thu_tu_game_2==1 || thu_tu_game_2==2 || thu_tu_game_2==3 || thu_tu_game_2==4)
						{
							outtextxy(50,250,"GAME OVER !!!");
							break;
						}
					}
					if(x==100 & y==60 & thu_tu_game_2==6)
					{
							setcolor(15);
							outtextxy(650,250,tinh_diem[6]);
							outtextxy(50,250,"You Won !!");
							delay(2000);
							break;
					}
					if(x==100 & y==60)
					{
						if(thu_tu_game_2==0 || thu_tu_game_2==1 || thu_tu_game_2==2 || thu_tu_game_2==3 || thu_tu_game_2==4 || thu_tu_game_2==5)
						{
							outtextxy(50,250,"GAME OVER !!!");
							break;
						}
					}
					if(x==40 & y==400 )
					{
						outtextxy(50,250,"GAME OVER !!!");
						break;
					}
					if(x==400 & y==260 )
					{
						outtextxy(50,250,"GAME OVER !!!");
						break;
					}
					if(x==360 & y==380 )
					{
						outtextxy(50,250,"GAME OVER !!!");
						break;
					}
					if(x==280 & y==260 )
					{
						outtextxy(50,250,"GAME OVER !!!");
						break;
					}
					if(x==480 & y==60 )
					{
						outtextxy(50,250,"GAME OVER !!!");
						break;
					}
					if(x==500 & y==300 )
					{
						outtextxy(50,250,"GAME OVER !!!");
						break;
					}
					if(x==440 & y==200 )
					{
						outtextxy(50,250,"GAME OVER !!!");
						break;
					}
				}
				
				if(key == 75 & x >= 30)
				{
					setcolor(0);
					sector(x,y,0,360,10,10);
					x-=20;
					setcolor(14);
					sector(x,y,225,135,10,10);
					if(x==300 & y==120 & thu_tu_game_2==0)
					{
						setcolor(15);
						outtextxy(650,250,tinh_diem[0]);
						thu_tu_game_2=1;
					}
					if(x==180 & y==100 & thu_tu_game_2==1)
					{
						setcolor(15);
						outtextxy(650,250,tinh_diem[1]);
						thu_tu_game_2=2;
					}
					if(x==180 & y==100 )
					{
						if(thu_tu_game_2==0)
						{
							outtextxy(50,250,"GAME OVER !!!");
							break;
						}
					}
					if(x==40 & y==180 & thu_tu_game_2==2)
					{
						setcolor(15);
						outtextxy(650,250,tinh_diem[2]);
						thu_tu_game_2=3;
					}
					if(x==40 & y==180 )
					{
						if(thu_tu_game_2==0 || thu_tu_game_2==1)
						{
							outtextxy(50,250,"GAME OVER !!!");
							break;
						}
						
					}
					if(x==160 & y==200 & thu_tu_game_2==3)
					{
						setcolor(15);
						outtextxy(650,250,tinh_diem[3]);
						thu_tu_game_2=4;
					}
					if(x==160 & y== 200)
					{
						if(thu_tu_game_2==0 || thu_tu_game_2==1 || thu_tu_game_2==2)
						{
							outtextxy(50,250,"GAME OVER !!!");
							break;
						}
					}
					if(x==500 & y==400 & thu_tu_game_2==4)
					{
						setcolor(15);
						outtextxy(650,250,tinh_diem[4]);
						thu_tu_game_2=5;
					}
					if(x==500 & y==400)
					{
						if(thu_tu_game_2==0 || thu_tu_game_2==1 || thu_tu_game_2==2 || thu_tu_game_2==3)
						{
							outtextxy(50,250,"GAME OVER !!!");
							break;
						}
					}
					if(x==200 & y==360 & thu_tu_game_2==5)
					{
						setcolor(15);
						outtextxy(650,250,tinh_diem[5]);
						thu_tu_game_2=6;
					}
					if(x==200 & y==360)
					{
						if(thu_tu_game_2==0 || thu_tu_game_2==1 || thu_tu_game_2==2 || thu_tu_game_2==3 || thu_tu_game_2==4)
						{
							outtextxy(50,250,"GAME OVER !!!");
							break;
						}
					}
					if(x==100 & y==60 & thu_tu_game_2==6)
					{
							setcolor(15);
							outtextxy(650,250,tinh_diem[6]);
							outtextxy(50,250,"You Won !!");
							delay(2000);
							break;
					}
					if(x==100 & y==60)
					{
						if(thu_tu_game_2==0 || thu_tu_game_2==1 || thu_tu_game_2==2 || thu_tu_game_2==3 || thu_tu_game_2==4 || thu_tu_game_2==5)
						{
							outtextxy(50,250,"GAME OVER !!!");
							break;
						}
					}
					if(x==40 & y==400 )
					{
						outtextxy(50,250,"GAME OVER !!!");
						break;
					}
					if(x==400 & y==260 )
					{
						outtextxy(50,250,"GAME OVER !!!");
						break;
					}
					if(x==360 & y==380 )
					{
						outtextxy(50,250,"GAME OVER !!!");
						break;
					}
					if(x==280 & y==260 )
					{
						outtextxy(50,250,"GAME OVER !!!");
						break;
					}
					if(x==480 & y==60 )
					{
						outtextxy(50,250,"GAME OVER !!!");
						break;
					}
					if(x==500 & y==300 )
					{
						outtextxy(50,250,"GAME OVER !!!");
						break;
					}
					if(x==440 & y==200 )
					{
						outtextxy(50,250,"GAME OVER !!!");
						break;
					}
				}
				if(key == 72 & y >= 30)
				{
					setcolor(0);
					sector(x,y,0,360,10,10);
					y-=20;
					setcolor(14);
					sector(x,y,135,50,10,10);
					if(x==300 & y==120 & thu_tu_game_2==0)
					{
						setcolor(15);
						outtextxy(650,250,tinh_diem[0]);
						thu_tu_game_2=1;
					}
					if(x==180 & y==100 & thu_tu_game_2==1)
					{
						setcolor(15);
						outtextxy(650,250,tinh_diem[1]);
						thu_tu_game_2=2;
					}
					if(x==180 & y==100 )
					{
						if(thu_tu_game_2==0)
						{
							outtextxy(50,250,"GAME OVER !!!");
							break;
						}
					}
					if(x==40 & y==180 & thu_tu_game_2==2)
					{
						setcolor(15);
						outtextxy(650,250,tinh_diem[2]);
						thu_tu_game_2=3;
					}
					if(x==40 & y==180 )
					{
						if(thu_tu_game_2==0 || thu_tu_game_2==1)
						{
							outtextxy(50,250,"GAME OVER !!!");
							break;
						}
						
					}
					if(x==160 & y==200 & thu_tu_game_2==3)
					{
						setcolor(15);
						outtextxy(650,250,tinh_diem[3]);
						thu_tu_game_2=4;
					}
					if(x==160 & y== 200)
					{
						if(thu_tu_game_2==0 || thu_tu_game_2==1 || thu_tu_game_2==2)
						{
							outtextxy(50,250,"GAME OVER !!!");
							break;
						}
					}
					if(x==500 & y==400 & thu_tu_game_2==4)
					{
						setcolor(15);
						outtextxy(650,250,tinh_diem[4]);
						thu_tu_game_2=5;
					}
					if(x==500 & y==400)
					{
						if(thu_tu_game_2==0 || thu_tu_game_2==1 || thu_tu_game_2==2 || thu_tu_game_2==3)
						{
							outtextxy(50,250,"GAME OVER !!!");
							break;
						}
					}
					if(x==200 & y==360 & thu_tu_game_2==5)
					{
						setcolor(15);
						outtextxy(650,250,tinh_diem[5]);
						thu_tu_game_2=6;
					}
					if(x==200 & y==360)
					{
						if(thu_tu_game_2==0 || thu_tu_game_2==1 || thu_tu_game_2==2 || thu_tu_game_2==3 || thu_tu_game_2==4)
						{
							outtextxy(50,250,"GAME OVER !!!");
							break;
						}
					}
					if(x==100 & y==60 & thu_tu_game_2==6)
					{
							setcolor(15);
							outtextxy(650,250,tinh_diem[6]);
							outtextxy(50,250,"You Won !!");
							delay(2000);
							break;
					}
					if(x==100 & y==60)
					{
						if(thu_tu_game_2==0 || thu_tu_game_2==1 || thu_tu_game_2==2 || thu_tu_game_2==3 || thu_tu_game_2==4 || thu_tu_game_2==5)
						{
							outtextxy(50,250,"GAME OVER !!!");
							break;
						}
					}
					if(x==40 & y==400 )
					{
						outtextxy(50,250,"GAME OVER !!!");
						break;
					}
					if(x==400 & y==260 )
					{
						outtextxy(50,250,"GAME OVER !!!");
						break;
					}
					if(x==360 & y==380 )
					{
						outtextxy(50,250,"GAME OVER !!!");
						break;
					}
					if(x==280 & y==260 )
					{
						outtextxy(50,250,"GAME OVER !!!");
						break;
					}
					if(x==480 & y==60 )
					{
						outtextxy(50,250,"GAME OVER !!!");
						break;
					}
					if(x==500 & y==300 )
					{
						outtextxy(50,250,"GAME OVER !!!");
						break;
					}
					if(x==440 & y==200 )
					{
						outtextxy(50,250,"GAME OVER !!!");
						break;
					}
				}
				if(key == 80 & y <= 440)
				{
					setcolor(0);
					sector(x,y,0,360,10,10);
					y+=20;
					setcolor(14);
					sector(x,y,320,225,10,10);
					if(x==300 & y==120 & thu_tu_game_2==0)
					{
						setcolor(15);
						outtextxy(650,250,tinh_diem[0]);
						thu_tu_game_2=1;
					}
					if(x==180 & y==100 & thu_tu_game_2==1)
					{
						setcolor(15);
						outtextxy(650,250,tinh_diem[1]);
						thu_tu_game_2=2;
					}
					if(x==180 & y==100 )
					{
						if(thu_tu_game_2==0)
						{
							outtextxy(50,250,"GAME OVER !!!");
							break;
						}
					}
					if(x==40 & y==180 & thu_tu_game_2==2)
					{
						setcolor(15);
						outtextxy(650,250,tinh_diem[2]);
						thu_tu_game_2=3;
					}
					if(x==40 & y==180 )
					{
						if(thu_tu_game_2==0 || thu_tu_game_2==1)
						{
							outtextxy(50,250,"GAME OVER !!!");
							break;
						}
						
					}
					if(x==160 & y==200 & thu_tu_game_2==3)
					{
						setcolor(15);
						outtextxy(650,250,tinh_diem[3]);
						thu_tu_game_2=4;
					}
					if(x==160 & y== 200)
					{
						if(thu_tu_game_2==0 || thu_tu_game_2==1 || thu_tu_game_2==2)
						{
							outtextxy(50,250,"GAME OVER !!!");
							break;
						}
					}
					if(x==500 & y==400 & thu_tu_game_2==4)
					{
						setcolor(15);
						outtextxy(650,250,tinh_diem[4]);
						thu_tu_game_2=5;
					}
					if(x==500 & y==400)
					{
						if(thu_tu_game_2==0 || thu_tu_game_2==1 || thu_tu_game_2==2 || thu_tu_game_2==3)
						{
							outtextxy(50,250,"GAME OVER !!!");
							break;
						}
					}
					if(x==200 & y==360 & thu_tu_game_2==5)
					{
						setcolor(15);
						outtextxy(650,250,tinh_diem[5]);
						thu_tu_game_2=6;
					}
					if(x==200 & y==360)
					{
						if(thu_tu_game_2==0 || thu_tu_game_2==1 || thu_tu_game_2==2 || thu_tu_game_2==3 || thu_tu_game_2==4)
						{
							outtextxy(50,250,"GAME OVER !!!");
							break;
						}
					}
					if(x==100 & y==60 & thu_tu_game_2==6)
					{
							setcolor(15);
							outtextxy(650,250,tinh_diem[6]);
							outtextxy(50,250,"You Won !!");
							delay(2000);
							break;
					}
					if(x==100 & y==60)
					{
						if(thu_tu_game_2==0 || thu_tu_game_2==1 || thu_tu_game_2==2 || thu_tu_game_2==3 || thu_tu_game_2==4 || thu_tu_game_2==5)
						{
							outtextxy(50,250,"GAME OVER !!!");
							break;
						}
					}
					if(x==40 & y==400 )
					{
						outtextxy(50,250,"GAME OVER !!!");
						break;
					}
					if(x==400 & y==260 )
					{
						outtextxy(50,250,"GAME OVER !!!");
						break;
					}
					if(x==360 & y==380 )
					{
						outtextxy(50,250,"GAME OVER !!!");
						break;
					}
					if(x==280 & y==260 )
					{
						outtextxy(50,250,"GAME OVER !!!");
						break;
					}
					if(x==480 & y==60 )
					{
						outtextxy(50,250,"GAME OVER !!!");
						break;
					}
					if(x==500 & y==300 )
					{
						outtextxy(50,250,"GAME OVER !!!");
						break;
					}
					if(x==440 & y==200 )
					{
						outtextxy(50,250,"GAME OVER !!!");
						break;
					}
				}
			}
		}
	
	getch();
	return 0;
}

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây