Khởi động chế độ đồ họa trong C/C++

2794
KHỞI TẠO ĐỒ HỌA

Một trong những việc cần thực hiện đầu tiên của các bạn trong lập trình đồ họa là chuyển chế độ màn hình về chế độ đồ họa cho phép thực hiện các lệnh vẽ đối tượng đồ họa.
Cú pháp: void initgraph(int *graphdriver,int graphmode,char *driverpath);
Trong đó:
+ driverpath: là xâu ký tự chỉ đường dẫn đến thư mục chứa các tập tin điều khiển đồ họa.
+ graphdriver: cho biết màn hình đồ hoạ sử dụng trong chương trình.
+ graphmode: cho biết mode đồ hoạ sử dụng trong chương trình.

KIỂU MÀN HÌNH, MODE

Graphdriver graphmode Độ phân giải
CGA (1) CGAC0 (0)
CGAC1 (1)
CGAC2 (2)
CGAC3 (3)
CGAHI (4)
320×200
320×200
320×200
320×200
640×200
MCGA (2) MCGA0 (0)
MCGA1 (1)
MCGA2 (2)
MCGA3 (3)
MCGAMed (4)
MCGAHI (5)
320×200
320×200
320×200
320×200
640×200
640×480
EGA (3) EGAL0 (0)
EGAHI (1)
640×200
640×350
EGA64 (4) EGA64LO (0)
EGA64HI (1)
640×200
640×350
EGAMONO (5) EGAMONOHi (0) 640×350
VGA (9) VGALO (0)
VGAMED (1)
VGAHI (2)
640×200
640×350
640×480
HERCMONO (7) HERCMONOHI 720×348
ATT400 (8) ATT400C0 (0)
ATT400C1 (1)
ATT400C2 (2)
ATT400C3 (3)
ATT400MED (4)
ATT400HI (5)
320×200
320×200
320×200
320×200
640×400
640×400
PC3270 (10) PC3270HI (0) 720×350
IBM8514 (6) PC3270LO (0)
PC3270HI (1)
640×480 256 mầu
1024×768 256 mầu
Ví dụ: 

Khởi tạo đồ họa trong môi trường lập trình Dev C/ C++. Giả sử máy tính có màn hình VGA, khi đó ta khởi động chế độ đồ họa cho màn hình như sau:

* LƯU Ý: Khi khởi tạo đồ họa trong môi trường Dev C/C++, kiểm tra tính tồn tại của file tiêu đề thư viện graphics.h trong thư mục include, và thư viện libbgi.a lib.
Tạo một project trong cửa sổ options của project chọn tab Parameters chọn các file thư viện: libbgi; libgdi32; libcomdlg32; libuuid; liboleaut32; libole32
Ví dụ: Chương trình dưới đây xác định kiểu màn hình đang sử dụng

+ Nếu chuỗi dùng để xác định driverpath là chuỗi rỗng thì chương trình dịch sẽ tìm kiếm các file điều khiển đồ họa trên thư mục hiện thời và thư của của trình biên dịch.
Chú ý: Màn hình đồ họa máy tính được xác định tọa độ theo chiều từ trái sang phải và từ trên xuống dưới khác với tọa độ không gian đề các.

Vì thế khi vẽ hình trên màn hình cần chuyển trục tọa độ về vị trí phù hợp, và đảo trục tọa độ theo tọa độ thực.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây